ประกันสังคม

ประกันสังคม

  • การแจ้งพนักงานลาออก ต้องแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ลาออก
  • การแจ้งพนักงานเข้า ต้องแจ้งเข้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เข้า
  • เมื่อจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป
  • การยื่นกองทุนเงินทดแทนต้องยื่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี หากยื่นเกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ 3 ของเงินที่จ่ายจริง
  • ลูกค้าที่ให้ Account Club ยื่นค่าประกันสังคมให้ จะต้องนำจ่าย Account Club ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
  • หากเกินวันที่กำหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับให้กับสำนักงานประกันสังคม
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี


ทะเบียนธุรกิจ

การขอ Work Permit ประเภท VISA ต้องเป็น Non-B immigrant หรือ Business VISA ต้องมีพนักงานไทย 4 คนต่อการขอ Work Permit ต่างด้าว 1 คน ทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท การจดจัดตั้ง เมื่อจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้วควรขอเลขผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน ถึงแม้ว่าจะไม่เข้า VAT ก็ตามหากเลยกำหนดจะมีโทษปรับ 500 บาท

{template_footer}
生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!