ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • คนโสดที่มีเงินได้เกิน 30,000 บาท/ปี
 • คนไม่โสดที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท/ปี
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีเงินได้เกิน 30,000 บาท/ปี
ภ.ง.ด.1
เงินเดือน ภาษีที่ต้องชำระต่อเดือน
30,000.00 500.00
40,000.00 1,375.00
50,000.00 2,416.67
60,000.00 3,916.67
70,000.00 5,416.67
80,000.00 7,416.67
90,000.00 9,416.67
100,000.00 11,875.00
การหักค่าลดหย่อน (โดยย่อ) ต่อปี มีรายการดังนี้
 • ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท
 • คู่สมรส (ไม่มีรายได้) 30,000 บาท
 • บุตร (หักได้รวมกันไม่เกิน 3 คน)
  • ไม่ศึกษา คนละ 15,000 บาท
  • กำลังศึกษา คนละ 17,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตที่กรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • เงินประกันสังคม หักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท
 • เงินบริจาคหักได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว (เงินได้ที่กำลังจะคำนวณภาษี)

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่ เงินได้สุทธิ
จำนวนสูงสุดของขั้น
อัตราภาษีร้อยละ ภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
1-150,000 ยกเว้นภาษี 0 - -
150,001-300,000 150,000 5 7,500 7,500
300,001-500,000 200,000 10 20,000 27,500
500,001-750,000 250,000 15 37,500 65,000
750,001-1,000,000 250,000 20 50,000 115,000
1,000,001-2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000
2,000,001-4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000
4,000,001 ขึ้นไป 35
เงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรกยกเว้นภาษี (เริ่มปีภาษี 2556)

Welcome Credit and Debit Card

生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!