การคิดเงินเพิ่ม/เบี้ยปรับ ในการยื่น ภ.ง.ด. และ ภ.พ. 30

การคิดเงินเพิ่มกรณียื่น ภ.ง.ด.กรณียื่นเพิ่มเติม

เงินเพิ่มคิดจาก ยอดภาษีที่ต้องชำระ x 1.5% x ระยะเวลา (เดือน) กรณี ภ.ง.ด. 1, 3, 50, 53 ถ้าเป็น ภ.ง.ด. 51 คิดจากยอดภาษีที่ต้องชำระ x 20%กรณียื่นปกติ (เกินกำหนดเวลา)

เงินเพิ่มคิดจาก

ยอดภาษีที่ต้องชำระ x 1.5% x ระยะเวลา (เดือน)

ค่าปรับแบบ

- ยื่นภายใน 7 วันหลังจากครบกำหนดยื่น (วันที่ 7) แบบละ 100 บาท กรณี ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ถ้าเป็น ภ.ง.ด. 50 หรือ 51 = 1,000 บาท
- ถ้าเกิน 7 วันขึ้นไป แบบละ 200 บาท กรณี ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ถ้าเป็น ภ.ง.ด. 50, 51 = 2,000 บาทการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มในการยื่น ภ.พ. 30

กรณียื่นเพิ่มเติม (ยื่นปกติครั้งแรกภายในกำหนดเวลา)

เงินเพิ่มคิดจาก

ยอดภาษีที่ต้องชำระ x 1.5% x ระยะเวลา (เดือน) กรณี ภ.ง.ด. 1, 3, 50, 53 ถ้าเป็น ภ.ง.ด. 51 คิดจากยอดภาษีที่ต้องชำระ x 20%

ค่าปรับแบบ

ภาษีขาย x (อัตรา %)กรณียื่นปกติ (เกินกำหนดเวลา) (ยื่นเพิ่มเติมแต่ยื่นปกติครั้งแรกเกินกำหนดเวลา)

เงินเพิ่มคิดจาก

ยอดที่ต้องชำระ x 1.5% x ระยะเวลา (เดือน)

ค่าปรับแบบ

ยอดที่ต้องชำระ x (อัตรา %) x 2 เท่า

ค่าปรับแบบ

ยื่นแบบภายใน 7 วันหลังจากครบกำหนดยื่น (วันที่ 15) 300 บาท ถ้าเกิน 7 วันขึ้นไป 500 บาทกรณียื่นเพิ่มเติม (ยื่นปกติครั้งแรกภายในกำหนดเวลา)

1-15 วัน = 2%
16-30 วัน = 5%
31-60 วัน = 10%
61 วันขึ้นไป = 20%

Welcome Credit and Debit Card

生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!