อัตราภาษีนิติบุคคล

อัตราภาษีนิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทRemark

ในกรณีที่ Account Club ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของทางบัญชีและเอกสาร เกี่ยวเนื่องของบริษัทของท่านที่ Account Club จัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คืนให้แก่บริษัทของท่าน แล้วบริษัทของท่านจะต้องตรวจสอบ ให้ครบถ้วน และหากเห็นว่าเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทของท่านจะต้องทำการทักท้วงภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันส่งมอบเอกสาร มิฉะนั้นจะถือว่าบริษัทของท่านได้รับเอกสารต่างๆ ไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และ Account Club ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเริ่มปีภาษี

กำไรสุทธิ

1 - 350,000

ยกเว้น

กำไรสุทธิ

300,001 - 1,000,000

อัตรา 15%

กำไรสุทธิ

1,000,001 - up

อัตรา 20%

Welcome Credit and Debit Card

生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!