อัตราภาษีนิติบุคคล

อัตราภาษีนิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทRemark

ในกรณีที่ Account Club ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของทางบัญชีและเอกสาร เกี่ยวเนื่องของบริษัทของท่านที่ Account Club จัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คืนให้แก่บริษัทของท่าน แล้วบริษัทของท่านจะต้องตรวจสอบ ให้ครบถ้วน และหากเห็นว่าเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทของท่านจะต้องทำการทักท้วงภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันส่งมอบเอกสาร มิฉะนั้นจะถือว่าบริษัทของท่านได้รับเอกสารต่างๆ ไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และ Account Club ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเริ่มปีภาษี

กำไรสุทธิ

1 - 350,000

ยกเว้น

กำไรสุทธิ

300,001 - 1,000,000

อัตรา 15%

กำไรสุทธิ

1,000,001 - up

อัตรา 20%

Welcome Credit and Debit Card

  • ได้รับเงินภาษีคืน
  • คิดค่าบริการจากผลสำเร็จเท่านั้น
  • ไม่ถูกรื้อค้นหรือตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
  • ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่

ปรึกษาการขอคืนภาษี ติดต่อคุณนราทิพย์ (ฟรี) โทร. 065-263-1093, 02-264-5650 (Auto 10 Lines)