ประกันสังคม

ประกันสังคม

 • การแจ้งพนักงานลาออก ต้องแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ลาออก
 • การแจ้งพนักงานเข้า ต้องแจ้งเข้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เข้า
 • เมื่อจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป
 • การยื่นกองทุนเงินทดแทนต้องยื่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี หากยื่นเกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ 3 ของเงินที่จ่ายจริง
 • ลูกค้าที่ให้ Account Club ยื่นค่าประกันสังคมให้ จะต้องนำจ่าย Account Club ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
 • หากเกินวันที่กำหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับให้กับสำนักงานประกันสังคม
 • เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี


ทะเบียนธุรกิจ

การขอ Work Permit ประเภท VISA ต้องเป็น Non-B immigrant หรือ Business VISA ต้องมีพนักงานไทย 4 คนต่อการขอ Work Permit ต่างด้าว 1 คน ทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท การจดจัดตั้ง เมื่อจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้วควรขอเลขผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน ถึงแม้ว่าจะไม่เข้า VAT ก็ตามหากเลยกำหนดจะมีโทษปรับ 500 บาท

Welcome Credit and Debit Card

 • ได้รับเงินภาษีคืน
 • คิดค่าบริการจากผลสำเร็จเท่านั้น
 • ไม่ถูกรื้อค้นหรือตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
 • ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่

ปรึกษาการขอคืนภาษี ติดต่อคุณนราทิพย์ (ฟรี) โทร. 065-263-1093, 02-264-5650 (Auto 10 Lines)