ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อัตราภาษีหัก ณ​ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าจะจ่ายด้วยอะไรและไม่ว่าด้วยวิธีใด ต้องนำส่งตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ณ อำเภอท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินมีภูมิลำเนา หรือมีสำนักงานตั้งอยู่ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน การจ่ายเงินได้พึงประเมินแต่ละครั้งแก่ผู้รับต้องมีจำนวน รวมกันทั้งสิ้น ตามสัญญารายหนึ่งๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจึงจะต้องหักภาษี


หมายเหตุ

ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 เริ่มบังคับใช้ 16 กรกฎาคม 2544 ดังนี้

  • เพิ่มจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายจากเดิม 500 บาท เป็น 1,000 บาท
  • เพิ่มประเภทเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายอีก ดังนี้
    • ค่าขนส่งหัก 1%
    • ค่าประกันภ้ยหัก 1%
    • รางวัล, ส่วนลดจากการส่งเสริมการขายหัก 3%
    • ค่าธรรมเนียมธนาคารหัก 3%
ประเภทเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษี ผู้รับเงินได้ที่จะต้องถูกหักภาษี อัตราที่หักร้อยละ
1. ดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- ตั๋วเงิน
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประเภทเงินทุนหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซิเอร์
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย
- มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
1.0
10.0
2. วิชาชีพอิสระ
- กฏหมาย
- บัญชี
- ประกอบโรคศิลป์
- วิศวกรรม ฯลฯ
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บุคคลธรรมดา
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย
- มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
3.0
3.0
10.0
3. - เงินปันผล
- เงินส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์อื่นใด ตาม ม.40(4)(ข)
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- กองทุนรวม
- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในไทย
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมิใช่บริษัทจดทะเบียน
10.0
4. ค่าเช่าหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์ตามม.40 (5)(ก) เช่น ค่าเช่า
-บ้าน โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ฯลฯ
-ที่ดิน
-ยานพาหนะ
-ทรัพย์สินอย่างอื่น (แต่ไม่รวมค่าแห่งอาคารหรือโรงเรียนที่ได้รับกรรมสิทธิ์)
-เงินกินเปล่า
-เงินช่วยค่าก่อสร้าง
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น
-บุคคลธรรมดา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย
-มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
5.0
5.0
10.0
5. ค่าจ้างทำของ
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น
-บุคคลธรรมดา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3.0
3.0
6. ค่าโฆษณา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น
-บุคคลธรรมดา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2.0
7. สัตว์น้ำทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและส่วนต่างๆของสัตว์น้ำไม่ว่าจะสดหรือแช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือ กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อรักษาไว้มิให้เน่าเปื่อยในระหว่างการขนส่ง
-บุคคลธรรมดา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น

ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ใดๆ จากสัตว์น้ำ
-บุคคลธรรมดา
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
0.75

Welcome Credit and Debit Card

生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!